Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Tineke Wuister, gevestigd te Eindhoven, Belforthof 17, 5627 CW en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64402096 onder de namen Reflexion en Tineke Wuister.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan TINEKE WUISTER opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach:
De natuurlijke persoon die diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt.

Coachee:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen ook online programma’s.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen TINEKE WUISTER en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door TINEKE WUISTER ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 | Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door TINEKE WUISTER in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
2.2 | Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door TINEKE WUISTER derden worden betrokken.
2.3 | Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen TINEKE WUISTER  en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 | Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij TINEKE WUISTER deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5 | Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TINEKE WUISTER en opdrachtgever treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.6 | Deze algemene voorwaarde zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels
3.1 | TINEKE WUISTER voert de diensten uit in overeenstemming met de door haar opgestelde Ethische Gedragscode. Deze is op te vragen door een mail te sturen naar hallo@tinekewuister.nl.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
4.1 | Alle door TINEKE WUISTER gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. TINEKE WUISTER is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan TINEKE WUISTER is bevestigd.
4.2 | De prijzen in de offertes zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 | De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. TINEKE WUISTER en opdrachtgever hebben ook een overeenkomst gesloten indien TINEKE WUISTER een tussen opdrachtgever en TINEKE WUISTER gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien (10) werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 | Iedere overeenkomst leidt voor TINEKE WUISTER tot een inspanningsverplichting waarbij TINEKE WUISTER gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
5.2 | In alle gevallen waarin TINEKE WUISTER dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
5.3 | Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TINEKE WUISTER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan TINEKE WUISTER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TINEKE WUISTER zijn verstrekt, heeft TINEKE WUISTER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 | Indien voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden door TINEKE WUISTER een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van TINEKE WUISTER op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen TINEKE WUISTER de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
5.5 | Wanneer TINEKE WUISTER de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. TINEKE WUISTER aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 | TINEKE WUISTER is, behoudens de eventuele verplichtingen die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. TINEKE WUISTER draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
6.2 | Gesprekken, sessies of andere contacten die in welke vorm dan ook tussen TINEKE WUISTER en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. TINEKE WUISTER zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 | TINEKE WUISTER is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, werkbladen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
7.2 | Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TINEKE WUISTER geen gebruik maken van deze producten, waarop TINEKE WUISTER rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
7.3 | TINEKE WUISTER is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten
8.1 | Het honorarium van TINEKE WUISTER bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de TINEKE WUISTER gewerkte tijdseenheid.
8.2 | Alle honoraria zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derde.
8.3 | TINEKE WUISTER kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. TINEKE WUISTER heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan TINEKE WUISTER heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
8.4 | TINEKE WUISTER behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling
9.1 | Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door TINEKE WUISTER aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.2 | Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan TINEKE WUISTER over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
9.3 | Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens TINEKE WUISTER hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
9.4 | Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten
10.1 | Indien TINEKE WUISTER invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdende met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 | TINEKE WUISTER is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien TINEKE WUISTER niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 | Indien TINEKE WUISTER aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van TINEKE WUISTER beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €2.000,=.
11.3 | De aansprakelijkheid van TINEKE WUISTER is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
11.4 | TINEKE WUISTER is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolgde van bedrijfsstagnatie.
11.5 | TINEKE WUISTER zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TINEKE WUISTER is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
11.6 | TINEKE WUISTER is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien TINEKE WUISTER bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.7 | TINEKE WUISTER of wel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is TINEKE WUISTER c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
11.8 | De opdrachtgever vrijwaart TINEKE WUISTER tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en TINEKE WUISTER samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van TINEKE WUISTER.
11.9 | Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens TINEKE WUISTER niet binnen een (1) jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden
12.1 | Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
12.2 | Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langen dan binnen vijf (5) dagen hiervoor is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
12.3 | Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
12.4 | Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst
13.1 | TINEKE WUISTER is bevoegd de nakoming van de verplichtingen, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever c.q. coachee, indien 1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, 2. na het sluiten van de overeenkomst TINEKE WUISTER ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, 3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van TINEKE WUISTER kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
13.2 | Voorts is TINEKE WUISTER bevoegd de overeenkomst te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever c.q. coachee, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TINEKE WUISTER kan worden gevergd.
13.3 | Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TINEKE WUISTER op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TINEKE WUISTER de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 | Indien TINEKE WUISTER tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.5 | Indien de ontbinding aan opdrachtgever c.q. coachee toerekenbaar is, is TINEKE WUISTER gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
13.6 | Indien opdrachtgever c.q. coachee zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TINEKE WUISTER gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
13.7 | Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TINEKE WUISTER, zal TINEKE WUISTER in overleg met opdrachtgever en/of coachee zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TINEKE WUISTER extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever c.q. coachee  in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TINEKE WUISTER anders aangeeft.
13.8 | In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever c.q. coachee, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TINEKE WUISTER vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TINEKE WUISTER op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
13.9 | Indien opdrachtgever c.q. coachee een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Overmacht
14.1 | TINEKE WUISTER is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever en/of coachee indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 | Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TINEKE WUISTER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TINEKE WUISTER niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TINEKE WUISTER of van derden daaronder begrepen. TINEKE WUISTER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Algemene Voorwaarden verhindert, intreedt nadat TINEKE WUISTER haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 | TINEKE WUISTER kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 | Voor zover TINEKE WUISTER ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TINEKE WUISTER gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever en/of coachee is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Geschillenbeslechting
15.1 | Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen TINEKE WUISTER en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 | Indien TINEKE WUISTER en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
15.3 | Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar TINEKE WUISTER gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 16: Online trainingen
16.1 |  Na een jaar (gerekend vanaf de datum van toegang tot de online training) vervalt het recht op deelname aan, alsmede de toegang tot de online training. Mits coachee nog andere online trainingen heeft gekocht bij TINEKE WUISTER, zal het account worden verwijderd. 
16.2 | Bij de aanschaf van een training geldt de wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze termijn heeft de coachee herroepingsrecht. Dat houdt in dat, indien coachee zich bedenkt, coachee van de koop mag afzien en het aankoopbedrag terugontvangt, mits coachee niet meer dan de eerste drie lessen van de online training heeft voltooid.
16.3 | Het account dat coachee aanmaakt op de Online Academy TINEKE WUISTER is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het account of de inloggegevens met iemand anders te delen, zodat ook deze persoon gebruik kan maken van de inhoud van de online training zonder daarvoor te hebben betaald. 
16.4 | Het is niet toegestaan de inhoud van de training (video, audio, tekst) te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van TINEKE WUISTER. De downloadbare opdrachten mogen worden gedownload en opgeslagen voor eigen gebruik. 

Eindhoven
juni 2020